M001 Air Leg Miner

$85.00

M001 Air Leg Miner

Jarrah Base 1: 125mm Long x 125mm Wide x 20mm High

Jarrah Base 2: 140mm Long x 100mm Wide x 30mm High

Pewter Base: 95mm Long x 65mm Wide

Total Pewter: 170mm Long x 65mm Wide x 100mm High

Options

Engraving

Jarrah Base

Choose your Jarrah Base