Pewter Pot Pouri Lid Gravillia & Bird design

$14.50

Pewter Pot Pouri Lid Gravillia & Bird design, Weight 55 grams, size in millimetres 85 round 10 High